top of page
  • Krzysztof Dziemian

Czy pracodawca może walczyć z koronawirusem i być zgodnym z przepisami ?Pracodawcy w stanie zagrożenia epidemicznego mogą podjąć określone działania w ramach działań prewencyjnych. Twórcy przepisów RODO przewidzieli możliwość wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, gdzie zagrożenia nie znają granic państwowych. Wyjaśniamy jak należy prowadzić działania prewencyjne, by w zgodzie z przepisami dbać o dobro wspólne.


DLA PRACODAWCY W STOSUNKU DO SWOJEGO PRACOWNIKA:


CZY MOŻNA PROWADZIĆ POMIAR TEMPERATURY CIAŁA 


TAK ale najlepiej gdyby odbywało się to anonimowo, za pomocą urządzeń wskazujących tylko stan gorączki (TAK/NIE), a nie konkretnie temperaturę i żeby przeprowadzanie pomiaru odbywało się w miarę możliwości w taki sposób aby pracownicy nie mogli zobaczyć wyniku pomiaru innych pracowników, wyniki takich pomiarów nie powinny być utrwalane ani zapisywane w sposób papierowy czy elektroniczny – w ten sposób nie będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych.


CZY MOŻNA WPROWADZIĆ ANKIETĘ Z PYTANIAMI O POBYT W MIEJSCACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA LUB O KONTAKT Z OSOBAMI KTÓRE NP. PRZEBYWAŁY W TAKICH MIEJSCACH:


NIE – lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zachęcanie (poparte uświadamianiem o istniejącym zagrożeniu) pracowników przez pracodawcę do zgłaszania takich przypadków dobrowolnie pracodawcy.


EWENTUALNOŚĆ – GDY OBOWIĄZEK KONKRETNYCH DZIAŁAŃ ZOSTANIE NAŁOŻONY NA PRACODAWCÓW PRZEZ ODPOWIEDNIE ORGANY


Nowelizacja ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) wprowadzona w artykule 17 „specustawy” z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników w postaci informacji o temperaturze ciał lub miejscu ich przebywania będzie art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.


Wskazujemy również, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie wydał do tej pory jednoznacznych wytycznych w tym zakresie (np. wskazując, że mierzenie temperatury pracowników może opierać się na uzasadnionym interesie pracodawcy), informując jedynie, że przepisy szczególne w zakresie  zwalczania chorób zakaźnych, a w szczególności przepisy ww. specustawy nie są sprzeczne i nie naruszają rozporządzenia RODO.

Dlatego w przypadku braku precyzyjnych zaleceń stosownych służb i organów zaleca się daleko idącą ostrożność przy podejmowaniu ww. działań gdyż może to prowadzić do naruszenia prywatności pracownika.


DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH OBOWIĄZKI NA OBIEKTACH KONTRAHENTÓW

PODDANIE SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA


TAK – ale proszę zwrócić uwagę, że powinno się to odbywać za pomocą urządzeń wskazujących tylko stan gorączki (TAK/NIE), a nie konkretnie temperaturę i przeprowadzanie pomiaru powinno odbywać się w miarę możliwości w taki sposób aby pracownicy nie mogli zobaczyć wyniku pomiaru innych pracowników, wyniki takich pomiarów nie powinny być utrwalane ani zapisywane w sposób papierowy czy elektroniczny – w ten sposób nie będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych.


ANKIETA IMIENNA Z PYTANIAMI O POBYT W MIEJSCACH ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA LUB O KONTAKT Z OSOBAMI KTÓRE NP. PRZEBYWAŁY W TAKICH MIEJSCACH :


NIE – pracownik powinien sam przekazywać/zgłaszać takie informacje swojemu pracodawcy i to jego pracodawca powinien zdecydować o tym czy zastąpić takiego pracownika inną osobą.

Życzymy wszystkim zdrowiaZespół rodo.pl Sp. z o.o. Sp.k.

0 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page