top of page

Prawo dostępu do swoich danych osobowych


Dnia 22 marca 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w drodze decyzji odmówił uwzględnienia wniosku byłego pracownika, który zwrócił się wcześniej do swojego byłego pracodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o udostępnienie mu informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych dot. kategorii przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania tych danych, okresu przetwarzania danych osobowych, odbiorców jakim zostały przekazane te dane, źródeł pochodzenia danych osobowych oraz podejmowania wobec niego zautomatyzowanych decyzji, oraz na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, o przekazanie mu kopii jego danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

  

PUODO w ww. decyzji, w sposób przejrzysty wypowiedział się na temat zakresu i możliwych form zrealizowania przez byłego pracodawcę prawa swojego byłego pracownika wynikającego z art. 15 RODO, wskazując m.in., iż cyt. „udostępnienie kopii danych zawartych w dokumentach (np. w pismach urzędowych), zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nie jest równoznaczne z obowiązkiem udostępnienia kopii dokumentów. Administrator nie ma bowiem obowiązku udostępniania osobie zainteresowanej nośnika, na którym przetwarzane są dane osobowe oraz danych, które nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO i nie dotyczą wnioskującego.”.


Zachęcamy więc do zapoznania się ze szczegółami decyzji opublikowanej na stronie www UODO(https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.440.660.2018) wyrażając przekonanie, iż ułatwi to Państwu prawidłową, zgodną z przepisami realizację praw przysługujących osobom, których dane Państwo przetwarzacie.

30 wyświetleń

Comments


bottom of page