top of page
  • Rodo.pl

Czy banki mogą kserować dowody osobiste ?W jednym, z lipcowych newsletterów informowaliśmy o obowiązującym od 12 lipca br. zakazie kopiowania dokumentów tożsamości, w szczególności dowodów osobistych (w związku z nowelizacja ustawy o dokumentach publicznych). Jednak, jak równocześnie sygnalizowaliśmy, ów zakaz nie dotyczy sektora finansowego. Dlaczego?


Ustawa o dokumentach publicznych nie ma bowiem zastosowania do kopii dokumentów tworzonych w oparciu o delegacje z innych przepisów. I tak, banki mają dwie podstawy do tworzenia takich kopii – jedna znajduje się bezpośrednio w przepisach prawa bankowego - wskazuje na to art. 122b:


Banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych”


Druga w  art. 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:


Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.


Zwłaszcza wspomniana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (tzw. AML – anti-money laundering), zasługuje na omówienie, bowiem zakres podmiotowy jej stosowania zdecydowanie wykracza poza „banki”. Ustawa precyzuje pojęcie instytucji obowiązanych, czyli  szeregu podmiotów – od biur rachunkowych, poprzez towarzystwa ubezpieczeniowe, pośredników finansowych, firmy inwestycyjne aż po kantory, giełdy kryptowalut, pośredników w handlu nieruchomościami, które obliguje do podejmowania szeregu działań. Na instytucje obowiązane ustawa AML nakłada różne obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z nich jest właśnie zidentyfikowanie klienta i dokonanie wobec niego oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.  W tym celu, instytucja obowiązana powinna ustalić następujące dane dotyczące osoby fizycznej:


1) imię i nazwisko,

2) obywatelstwo,

3) numer PESEL,

4) datę urodzenia i państwo urodzenia – gdy klient nie ma numeru PESEL,

5) serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

6) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,

7) nazwę (firmę) pod jaką dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, nr NIP oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.


Ponadto, w ustawie AML znajdziemy  przepis, w oparciu o który instytucje obowiązane mogą nie tylko zbierać dane od swoich klientów, ale także sporządzać kopie dowodów osobistych, paszportów albo innych dokumentów


„Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta  i osoby upoważnionej do działania  w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.”


Podstawą do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przez instytucję obowiązaną obowiązków wskazanych w ustawie AML jest obowiązek prawny nałożony na administratora na podstawie przepisów prawa, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO. - w związku z realizacją obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Reasumując i odpowiadając na kluczowe pytanie:


CZY BANKI (I INNE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO) MOGĄ KSEROWAĆ DOWODY OSOBISTE?


ODPOWIEDŹ BRZMI – TAK MOGĄ

8 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page