top of page

AUDYT

STOSOWANIA

KRI

Rozporządzenie KRI określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych, systemów IT oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej.
Krajowe Ramy Interoperacyjności nakładają na podmioty publiczne szereg wymagań. Weryfikujemy i ustalamy czy przyjęte rozwiązania spełniają wymogi określone w przepisach prawa.
Image by Sean Pollock
Image by Anne Nygård

CZYM

JEST

KRI ?

 • Celem wprowadzenia Krajowych Ramy Interoperacyjności (KRI) jest stosowanie jednakowych wymagań dla rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych przez podmioty wykonujące zadania publiczne. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

 • Celem wprowadzenia rozporządzenia jest również zachowanie jednolitości z prawodawstwem UE, w tym przypadku z Europejskimi Ramami Interoperacyjności.

 • Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i metod wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

CO I JAK

BADAMY ?

 • Aplikacje, stosowane zasady interoperacyjności oraz wykorzystywane strony www, również pod kątem zgodności z wymaganiami WCAG 2.0.

 • Analizujemy wewnętrzną dokumentację związaną z RODO (np. Politykę bezpieczeństwa) oraz z IT (np. Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym).

 • Badania hostów,

 • Rozmowy z użytkownikami, wywiady, ankiety,

 • Działania są przeprowadzane w siedzibie klienta.

Image by Kyle Glenn
Image by LYCS Architecture

CO ZYSKUJESZ ?

 • Indywidualny raport, który określa stopień zgodności podmiotu z wymaganiami KRI,

 • Możliwość dostosowania budżetu zakupowego do realnych potrzeb podmiotu,

 • Przyśpieszenie procedur zakupowych,

 • Przyśpieszenie postępowań PZP dzięki przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji – minimalizacja ryzyka protestów i postępowań odwoławczych.

bottom of page