top of page

Regulamin Sklepu rodo.pl

 

Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne. 

§2 Definicje.

§3 Wymagania techniczne.

§4 Zasady korzystania ze Sklepu, Konto Klienta.

§5 Składanie Zamówienia i Sprzedaż.

§6 Płatność.

§7 Odpowiedzialność i reklamacje.

§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług.

§9 Dane osobowe.

§10 Prawa autorskie i licencja.

§11 Postanowienia końcowe.
 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759), ) (dalej: Uprk)

 2. Operatorem Sklepu jest Rodo.pl Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-431),
  ul. Sianowska 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722913, NIP: 7811967596, REGON: 369678609,
  nr tel. (0-61) 307 25 66, e-mail: info@rodo.pl.

 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344).

 4. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem ze Sklepu zobowiązany jest zapoznać się
  z niniejszym Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na wybrany Produkt.

 5. Od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
   

§ 2 Definicje

 

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 2. Formularz zamówienia  – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie niezbędnych danych osobowych, oraz określenie warunków Umowy
  o dostarczenie treści cyfrowych, w tym sposobu dostawy i płatności.

 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie.

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto Klienta – usługa cyfrowa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klientów
  w ramach Sklepu, umożliwiająca w szczególności składanie zamówień i dostęp do zakupionych produktów oraz historii składanych zamówień.

 6. Polityka prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników serwisu ecoocena.pl, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu. 

 7. Produkt – dostępne w ofercie Sklepu usługi i treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenia treści cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą. Informacje handlowe
  o Produkcie w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert przez Klienta do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 

 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 9. Regulamin – Regulamin Sklepu rodo.pl

 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 11. Sklep – administrowany przez Sprzedawcę w domenie rodo.pl serwis internetowy,
  w ramach którego Sprzedawca świadczy usługi na warunkach opisanych w Regulaminie.

 12. Sprzedawca – Rodo.pl Sp. z o.o. sp.k.  z siedzibą w Poznaniu (60-431), ul. Sianowska 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722913, NIP: 7811967596, REGON: 369678609, nr tel. (0-61) 307 25 66, e-mail: info@rodo.pl.

 13. Umowa o świadczenie usług – każda umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi na rzecz Klienta, w tym umowa na dostarczenie treści cyfrowych, której przedmiotem jest przygotowanie i udostępnienie Produktu zamówionego przez Klienta.

 14. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Sklep przez Sprzedawcę na rzecz Klientów

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i będące jednocześnie w rozumieniu art. 66 i 66(1) Kodeksu Cywilnego złożeniem oferty zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 

 

§ 3 Wymagania techniczne

 

 1. Dostęp do treści publikowanych w Sklepie oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania Zamówień jest korzystanie z urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, które wyposażone jest w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a także posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

 2. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności Sklepu w całości lub w części jego funkcjonalności, w tym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych
  i konserwacyjnych. 


 

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu, Konto Klienta

 

 1. Klient zobowiązany jest do:

 • korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 • korzystania z treści dostępnych w Sklepie wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu

  w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wykorzystywanie treści w innym zakresie niż opisany w niniejszym Regulaminie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

 • nie umieszczania w ramach Sklepu spamu,

 • nie dostarczania w ramach Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 1. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych w Formularzu zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia lub z wykorzystaniem Konta Klienta.

 2. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Sprzedawca umożliwia Klientom stworzenie przez nich Kont (własnych profili) i zamieszczenia tam informacji dotyczących swojej osoby lub reprezentowanej przez Klienta firmy (dane identyfikujące, dane adresowe, dane do faktury, dane do logowania). 

 3. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć, pozwala mu na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych.

 4. Usługa Konta Klienta polegająca na  rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, świadczona jest na rzecz Klienta
  w ramach ceny uiszczonej za Produkt. 

 5. W celu założenia Konta Klienta, powinien on dokonać odpowiedniej rejestracji (wypełnić formularz rejestracyjny) i podać dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, zaakceptować Regulamin, a następnie po otrzymaniu informacji o założeniu Konta oraz linku aktywacyjnego ustanowić swój indywidualny identyfikator i hasło. 

 6. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta Klienta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 7. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  

 8. Zabrania się udostępniania danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Klienta. 

 9. W przypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może: 

 • wypowiedzieć umowę o świadczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

 • wypowiedzieć umowę o świadczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów,

  w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępu do jego zasobów. 

 1. Klient może rozwiązać Umowę o świadczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. 

 2. W następstwie usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego Koncie.

 3. W celu usunięcia Konta Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres podany
  w Regulaminie. Usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi np. śledzenie historii składanych zamówień. 

 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa w związku z korzystaniem ze Sklepu.

 

§ 5 Składanie Zamówienia i Sprzedaż 

 

 1. W ramach Sklepu publikowane są informacje o Produktach oraz warunki złożenia Zamówienia. Informacje nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert
  o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz złożenie Zamówienia stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy wskazanych Produktów. 

 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania w Formularzu zamówienia prawidłowych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, pełnego adresu do korespondencji.

 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobligowany jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox’ów do akceptacji Regulaminu oraz oświadczenia zgody, na dostarczenie mu zamówionych treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Klient podczas składania Zamówienia może wyrazić chęć otrzymania faktury. Wówczas zobowiązany jest dodatkowo wskazać nazwę podmiotu gospodarczego, który reprezentuje, NIP oraz adres prowadzonej działalności. 

 5. Poprzez aktywację przycisku „Zamawiam i płacę” Klient składa Zamówienie na wybrane Produkty, potwierdza obowiązek zapłaty oraz oświadcza, że wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i żąda spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i że został jednocześnie poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 Uprk). 

 6. Po dokonaniu Płatności na zasadach wskazanych w §6 Regulaminu, Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania zakupu wybranych Produktów. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy
  o świadczenie usług pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

 7. Z chwilą zaksięgowania płatności Sprzedawca przesyła Produkt na wskazany
  w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient ma 14 dni liczone od dnia przesłania linku na pobranie Produktu.  

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza zamówienia,

 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia (w przypadku opcji przedpłaty).

 

§ 6 Płatność

 

 1. Płatność dokonywana jest przez Klienta na podany numer konta bankowego
  z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnianych przez instytucję płatniczą, z którą Sprzedawca zawarł umowę. 

 2. Podczas wykonywania płatności Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie tej płatności np. strony logowania banku Klienta lub centrum autoryzacji kart płatniczych. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 24 godzin od dnia Zamówienia (moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy), Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od Umowy o świadczenie usług. 

 3. Cena Produktu podana w opisie Produktu jest ceną wyrażoną w polskich złotych i jest ceną brutto (uwzględniającą podatek VAT).

 4. Zakup Produktu dokumentowany jest wystawieniem paragonu bądź faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail), elektronicznej formy dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, w tym faktury korygujące.

 5. Z chwilą zaksięgowania płatności Klient otrzymuje Produkt drogą elektroniczną (link lub inne narzędzie umożliwiające pobranie treści cyfrowej), na wskazany przez siebie podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail). Klient ma 14 dni na pobranie Produktu. 

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności danych dostępowych do zakupionych treści cyfrowych i nie udostępnianie ich osobom trzecim.

 

§ 7 Odpowiedzialność i reklamacje

 

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługują uprawnienia dotyczące rękojmi z tytułu niezgodności Produktu z Umową
  o dostarczenie treści cyfrowych, wynikające z Uprk, znowelizowanej ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2337). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunkach z innymi Klientami zostaje wyłączona.

 2. Reklamacje można składać na adres e-mail: info@rodo.pl lub na adres korespondencyjny:
  Rodo.pl  Sp. z o. o. sp.k., ul. Sianowska 4a, 60-431 Poznań.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane pozwalające zidentyfikować Klienta, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz opis żądania Klienta związanego ze składaną reklamacją.

 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej podany podczas składania Zamówienia lub w innym kanałem komunikacji, wskazanym we wniosku reklamacyjnym. 

 5. Klient jest świadomy, iż nabywane przez niego w ramach Umowy o świadczenie usług pliki elektroniczne stanowią jedynie szablony dokumentów przeznaczone do samodzielnego wykorzystania i mogą wymagać jeszcze dodatkowego dostosowania do indywidualnej sytuacji Klienta.


 

§ 8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług

 

 1. Klientowi zgodnie z art. 38 pkt 13 Uprk nie przysługuje prawo 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 

 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej poprzez świadome dokonanie zakupu, którego skutkiem jest zawarcie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, oświadcza, iż wyraził zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
  a także, iż zażądał spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz, że został poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

 3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Uprk prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi również w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.


 

§ 9 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, który przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z RODO. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: iod@rodo.pl 

 2. Dane osobowe Klientów, zbierane w ramach formularzy, przetwarzane będą
  w następujących celach:  

 • zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w szczególności również w ramach usługi Konta Klienta czy realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności wystawienia faktury), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy o świadczenie usług. Niepodanie danych spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie usług nie będą możliwe.

 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy o świadczenie usług, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 3. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

 • właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 • firmy świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, a w szczególności w zakresie: obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, systemu płatności.

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Sprzedawcy. 

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Sprzedawca będzie przetwarzać dane do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej w Regulaminie lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Dane Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania w rozumieniu RODO.

 

§ 10 Prawa autorskie i licencja

 1. Treści cyfrowe oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie teksty, logo, szata graficzna stanowiące zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.   o prawie autorskim i prawach pokrewnych utwory, podlegają ochronie prawnej, a Sprzedawca zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do Produktów.

 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie
  z Produktów w zakresie wydruku na własne potrzeby, korzystania z materiałów w formacie pdf., docx. i doc., zapisu metodą cyfrową np. na własnym dysku twardym, modyfikacji na własne potrzeby w zakresie wskazanym przez Sprzedawcę, udostępniania wewnątrz organizacji Klienta na potrzeby przygotowania wewnętrznej dokumentacji Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości Klient nie może odsprzedawać nabytych treści cyfrowych ani tworzyć z ich wykorzystaniem swoich produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych przez niego podmiotom trzecim.

 3. Klient w ramach Umowy o  świadczenie usług upoważniony jest do korzystania
  z nabytych treści bez ograniczeń terytorialnych. Klientowi nie wolno jednak
  w szczególności rozprowadzać, sprzedawać, dystrybuować, kopiować, wynajmować, publikować Produktów ani żadnej ich części lub udzielać na nie sublicencji podmiotom trzecim.

 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych, w szczególności logo Sprzedawcy, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

 5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w cenie za Produkt. 


 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w szczególności :

 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy,

 • zmiany dotyczące funkcjonalności Sklepu.

 1. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta poprzez publikację ogłoszenia wraz z zaktualizowanym Regulaminem na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać od dnia jej publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

 2. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy o świadczenie usług zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta),
  a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń, w tym może:

 • skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu, 

 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem

  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu,

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

 • skorzystać z europejskiej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie rodo.pl/Sklep/Regulamin w sposób umożliwiający Klientowi w dowolnie wybranym przez niego momencie na zapoznanie się z jego treścią, pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. 

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Obecna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 05.06.2024 r.

Pobierz wersję pdf.

Polityka
Tresci
Face
Form
bottom of page