top of page

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER 

(dalej: Regulamin)

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Rodo.pl Sp. z o.o. sp.k.
  z siedzibą w Poznaniu (60-431) ul. Sianowska 4a, (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi, wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez osoby korzystające
  z Usługi (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

 2. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.rodo.pl (dalej: „Serwis”).

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie (w zakładce Newsletter) w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Użytkownik akceptując Regulamin
  i klikając przycisk „Zapisz mnie!” zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.

 4. Usługa Newslettera polega na otrzymywaniu przez Użytkowników do niego zapisanych, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o jego aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

 5. Celem skorzystania z Usługi Newsletter, Użytkownik powinien posiadać sprzęt elektroniczny
  z dostępem do sieci internet, dowolną, prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersję przeglądarki internetowej oraz aktywny adres poczty elektronicznej.

 6. Korzystanie z Usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Użytkownika:

  • udostępnienie swojego adresu e-mail, w formularzu rejestracyjnym dostępnym pod adresem https://rodo.pl/newsletter/;

  • zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu;

  • kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 7. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 9. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym, klikając w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej do Użytkownika w ramach Usługi lub wysyłając wiadomość na info@rodo.pl.

 10. Usługodawca może z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, rozumianego jako korzystanie z Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszający prawa osób trzecich, wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.

 11. Reklamacje w kwestiach związanych ze świadczeniem Usługi Newsletter, w tym w kwestiach technicznych można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@rodo.pl. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 12. Usługodawca zastrzega sobie do prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Regulamin może być aktualizowany w celu zmian w oferowanej Usłudze. Zmiany
  w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

bottom of page